Reiseinfo

Kjøps- og reisebetingelser

Generelle betingelser for USA Tours

Generelle betingelser for USA Tours

Betingelsene regulerer avtaleforholdet mellom USA Tours (i det følgende nevnt som USA Tours eller reisearrangøren) og kunden, som kjøper en pakkereise eller en annen turistmessig tjeneste. Avtalen inngås og gjennomføres i overensstemmelse med den danske pakkereiseloven. Betingelsene er utarbeidet i henhold til retningslinjer fra Danmarks Rejsebureau Forening.

USA Tours er del av Primo Tours A/S, som er teknisk arrangør av alle pakkereiser kjøpt hos USA Tours. Pakkereiser er dekket av Rejsegarantifonden, hvor Primo Tours har medlemsnummer 2187.

Ved en pakkereise forstås en kombinasjon av minst to av følgende elementer, såfremt den samlede tjeneste har en varighet på over 24 timer eller omfatter overnatting:

  • Transport (f.eks. flybilletter, bil-leie, transfer mv.)
  • Innkvartering (f.eks. hoteller, moteller, feriehus mv.)
  • Anden turistmessig tjeneste

Ved "annen turistmessig tjeneste" menes tjenester som ikke er direkte knyttet til transport eller innkvartering, men som utgjør en vesentlig del av pakkereisen (f.eks. billett til fotballkamp, konsertbilletter, yogakurs, dykking, greenfee til golf, ski-leie mv.)

Selv om forskjellige tjenester kjøpt hos USA Tours faktureres på forskjellige tidspunkt, er de en del av en samlet pakkereise, som er dekket inn under pakkereiseloven og Rejsegarantifonden. 

Ved salg av turistmessige tjenester kjøpt alene (f.eks. flybilletter kjøpt alene eller hotellopphold kjøpt alene), agerer USA Tours kun som agent for det pågjeldende flyselskap, hotell mv. I dette tilfelle er kunden ikke dekket av pakkereiseloven eller Rejsegarantifonden.

 

1. Avtaleinngåelse

Alle tilbud er sammensatt på bakgrunn av øyeblikkspriser, som USA Tours ikke kan garantere. USA Tours er kun bundet av tilbudet, såfremt de enkelte elementene i tilbudet såsom flybilletter og hoteller, fremdeles er tilgjengelige når kunden aksepterer tilbudet.

Avtaleforholdet mellom kunden og USA Tours er bindende ved kundens aksept av tilbudet online via ”Min Reise” eller skriftlig aksept via e-mail. Ved aksept av reisen forplikter kunden seg til å betale reisens fulle pris, uansett om reisen avbestilles eller gjennomføres. Prisene i tilbudet kan kun garanteres ved rettidig betaling.

Skulle USA Tours være nødt til å foreta endringer i reisen din når vi booker den, hører du fra oss med det samme. I et sånt tilfelle vil vi gøre hva vi kan for å gi deg et like godt, eller bedre alternativ enn det avtalte. Er alternativet ikke tilfredsstillende for deg, har du rett til å oppheve avtalen.

 

2. Pris

Reisens pris omfatter de elementene i tilbudet som kunden har ønsket å få sammensatt, samt lovpligtig avgift til Rejsegarantifonden.

Generelt er det gjeldende at den samlede pris er inklusive skatter og avgifter, men eksklusiv resort fees på hoteller. Disse kan ikke forutbetales og er derfor ikke en del af tilbudet. Frokost på hotell, parkering og transport til og fra flyplass er heller ikke inkludert, medmindre annet er avtalt.

 

3. Betaling

Frist for betaling av depositum vil fremgå av ”Min Reise”. Hele reisens pris skal være betalt senest 60 dager før avreise, medmindre annet er avtalt. 

Hvis avtalen misligholdes i forbindelse med hele eller deler av betalingen, har USA Tours rett til å betegne reisen som annullert og dermed avbestille reisen. I så tilfelle har USA Tours rett til betaling av det beløpet som den reisende ville miste jf. reglene i avsnitt 6.

 

4. Prisendringer etter avtaleinngåelse

Inntil 20 dager før avreise kan USA Tours øke de avtalte kostnadene for turen som følge av endringer i transportkostnader, inkludert drivstoffpriser, skatter og avgifter, eller avgifter for visse tjenester som flyplass-, havne-, landings- eller startavgift. 

USA Tours har valgt å ikke bruke muligheten til å øke den avtalte prisen for turen som følge av endringer i valutakursene som ble brukt i beregningen av den avtalte prisen for turen.

 

5. Kundens mulighet for endringer

Pakkereiser og turistmessige tjenester kjøpt alene kan endres frem til avreise, såfremt den ønskede endring er mulig. Kunden hefter for eventuelle meromkostninger forbundet med endringene, samt et eventuelt ekspedisjonsgebyr på NOK 650 pr. person.  

Tilkjøp, som f.eks. aktiviteter kjøpt på Min Reise anses ikke som endringer, og disse kan derfor foretas uten ekspedisjongebyr helt frem til avreise, såfremt tilkjøpet er tilgjengelig.

USA Tours har ingen endringsrett i forhold til de brukte flyselskapene og i ingen tilfeller kan flybilletter endres av kunden. Dette gjelder både flybilletter som er kjøpt utenom en pakkereise og flybilletter som er en del av en pakkereise. 

OBS: Dersom USA Tours sin endringsrett overfor tredjepart (hotell osv.) er strengere enn angitt her, vil kundens endringsrett tilsvarende begrenses.

Hvis for eksempel den ønskede endring vedrører et ikke-refunderbart hotell, har USA Tours ikke mulighet for å foreta endringen. USA Tours hjelper gjerne med å finne et annet hotell, men kunden hefter selv for de ytterlige omkostninger.

 

6. Kundens mulighet for avbestilling/kansellering

Kunden har mulighet til å kansellere reisen sin i henhold til betingelsene nedenfor. For å avbestille turen må USA Tours ha en skriftlig melding som inneholder navn, bestillingsnummer, og et klart ønske om at kunden ønsker å avbestille.

  • Dersom kunden avbestiller før forfallsdato, mister kunden innskudd/depositum*
  • Ved avbestilling etter forfallsdato, mister kunden reisens fulle pris

*Hvis USA Tours’ avbestillingsrettigheter med tredjepart (f.eks. hotell, bilutleiefirmaer osv.) er begrenset, vil kundens avbestillingsrett være ytterligere tilsvarende begrenset. 

USA Tours har ingen avbestillingsrett i forhold til de brukte flyselskapene, og ingen flyreiser kan derfor avbestilles av kunden. Dette gjelder både flybilletter som er kjøpt utenom en pakkereise, og flybilletter som er kjøpt som del av en pakkereise. 

Kunden kan uten å betale gebyr, avbestille en pakkereise inntil 14 dager før avreise, hvis det på reisedestinasjonene eller i umiddelbar nærhet av disse, inntreffer uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter, som vesentlig berører leveringen av pakkereisen eller transport av passasjerer til destinasjonene. 

For at kunden kan avbestille uten å betale gebyr, skal de pågjeldende uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter ut fra en objektiv vurdering, gjøre det umulig å reise sikkert til destinasjonen, f.eks. på bakgrunn av veiledning eller uttalelser fra Utenriksdepartementet, helsemyndighetene mv. 

Se mer ved Utenriksdepartementet og Folkehelseinstituttet.

Kunden har i tilfelle av gebyrfri avbestilling, rett til full refundering av reisens pris, men har ikke rett til ytterligere kompensasjon fra reisearrangøren. 

Den gebyrfrie avbestillingsretten gjelder imidlertid ikke, hvis kunden ved avtalens inngåelse kjente til eller burde ha kjent til den pågjeldende begivenhet, eller begivenheten var alminnelig kjent. 

Kan kunden ikke avbestille gebyrfritt i henhold til ovenstående, gjelder de alminnelige avbestillingsregler øverst i pkt. 6.

 

7. USA Tours’ mulighet for endring og kansellering

Hvis USA Tours kansellerer en pakkereise uten at dette skyldes kundens forhold, eller hvis kunden ikke ønsker å delta på reisen på grunn av vesentlige endringer, har kunden rett til å kansellere avtalen, og få tilbake alle beløp som er betalt i forbindelse med avtalen, eller delta i en annen reise etter eget valg, hvis USA Tours kan tilby dette uten uforholdsmessige kostnader eller tap, jf. pakkereiseloven § 16.

I alle andre tilfeller enn ved kjøp av pakkereiser, vil USA Tours utelukkende fungere som agent for de nevnte flyselskapene, hotell osv. USA Tours er derfor ikke ansvarlig for forsinkelser, endringer, kanselleringer eller lignende, og kunden henvises til å ta direkte kontakt med det pågjeldende flyselskapet, hotellet m.v.

Dersom en pakkereise endres eller kanselleres før reisens begynnelse, vil kunden bli varslet så fort som mulig. Det er derfor viktig at kunden sjekker sin e-mail og telefon regelmessig. Det gjelder både før avreise og under selve reisen.

 

8. Kundens forpliktelser

Kunden plikter til straks etter mottak av reisedokumenter å verifisere nøyaktigheten av informasjonen i reisedokumentene, herunder at for- og etternavnet er riktig og tilsvarer navnet/navnene i passet til alle reisende. 

Dersom det er feil i et eller flere navn, kan dette føre til avslag ved innsjekking på flyet eller ved innreise. USA Tours påtar seg intet ansvar for konsekvensene av feil informasjon.

Kunden er forpliktet til å kontrollere at tilbudet, bookingdokumentet og fakturaen stemmer overens med den bestilte reisen. Det er kundens ansvar å kontrollere korrektheten av samtlige detaljer i reisens elementer så som men ikke begrenset til, destinasjon, hoteller, værelsestyper, oppredninger, bilklasse, antall sjåfører, avhentningssted, datoer, tidspunkt mv.

Kunden er selv ansvarlig for forhold som gjelder pass, visum, ESTA, eTA, helsemessige forhold, vaksinasjoner osv, som må oppfylles for at reisen kan gjennomføres. 

Alle barn skal ha deres eget pass for å reise inn i USA. USA Tours anbefaler at den reisende sitt pass er gyldig i minimum 6 måneder etter hjemreise datoen, da dette kan være et krav blant annet i forbindelse med cruise.

OBS: I forbindelse med COVID-19 er det således kundens eget ansvar å ha fremskaffet de påkrevde vaksinasjonsattester, testresultater o.l. krav til innreise på den pågjeldende destinasjon.

Hvis en reise ikke gjennomføres pga. manglende reisedokumenter, ugyldig pass, manglende vaksinasjonsattester eller manglende ESTA- eller eTA-godkjennelse, kan kunden ikke kreve refundering eller erstatning for de ubrugte tjenester og ytelser. 

Det samme gjelder hvis kunden møter for sent/uteblir fra en reise, eller på annen måte unnlater å bruke de tjenester og ytelser som er bestilt.

 

9. Avbestillings- og reiseforsikring

USA Tours anbefaler at kunden tegner en avbestillingsforsikring som dekker i tilfelle av sykdom osv. 

Avbestillingsforsikring kan bestilles gennem USA Tours i samarbeide med Gouda Reiseforsikring. Forsikringen skal tegnes ved aksept av reisen. Vilkårene for avbestillingsforsikringen fremgår av forsikringsselskapets forsikringsvilkår. Det er kundens eget ansvar å lese og gjøre seg forstått med disse.

Kjøp avbestillingsforsikring her

USA Tours anbefaler også at kunden tegner en reiseforsikring som dekker utgifter til eksempelvis medisinsk behandling, ledsagelse ved sykdom, erstatningsreise, stjålet eller skadet bagasje, forsinket bagasje, tilbakekalling, evakuering osv.

Kjøp reiseforsikring her (0-69 år)

Kjøp senior reiseforsikring her (70+ år)

 

10. Flytider i reiseplan og på billett

Tidene som er oppgitt på billetten og reiseplanen er alltid lokale tider. 

Etter mottakelse av flybilletter, reiseplan, reiserute eller reisebevis, kan det forekomme tidsmessige endringer, og kunden bør alltid sjekke avgangstidene / stedene. Det kan kunden gjøre på flyselskapets hjemmeside eller på Travelport ViewTrip.

 

11. Innsjekking/frammøte på flyplass

Avreisetidspunkt fremgår av reiseplanen. Det anbefales imidlertid alltid at kunden innen ankomst til flyplassen undersøker de gjeldende innsjekkingstidene. For utenlandsreiser er innsjekkingstiden alltid minimum 2 timer før avreise. Flere steder er det frammøte 3 timer før avreise.

 

12. Setevalg

Spesifikke setevalg kan ikke garanteres på noen flyavganger/klasser, medmindre annet er avtalt eller kunden har betalt for det.

 

13. Bagasjeregler

På oversjøiske flyvninger er innsjekket bagasje inkludert, medmindre annet er anført i tilbudet.

På innenriksflyvninger er innsjekket bagasje ikke inkludert, medmindre annet er anført i tilbudet.

 

14. Oppbevaring av bagasje

Bagasjeoppbevaring i hotellets bagasjerom er alltid på egen risiko. Skadet eller mistet bagasje erstattes ikke av USA Tours.

 

15. USA Tours’ ansvar

USA Tours’ ansvar overfor kunden er begrenset til de erstatningsbeløp som er fastsatt i de internasjonale konvensjonene. F.eks. Warszawa-konvensjonen om internasjonal lufttransport og Athen-konvensjonen om transport av passasjerer til sjøs og deres bagasje. 

USA Tours er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for tap som følge av kanselleringer, endringer, mangler m.v. når:

  • Kanselleringen skyldes at antallet av påmeldte til en pakkereise er mindre enn det minimum som er angitt i avtalen, og skriftlig varsel om dette er sendt til kunden innen en oppgitt frist i avtalen ,

  • Kansellering eller manglende oppfyllelse som er spesifisert i avtalen skyldes kundens egne forhold,

  • Kanselleringen, manglende oppfyllelse eller mangel som skyldes en uautorisert tredjepart, og som ikke ved forsiktighet kunne vært forutsett ved inngåelsen av avtalen eller kunne vært unngått av USA Tours, eller noen USA Tours er ansvarlig for, 

  • Kanselleringen, manglende oppfyllelse fra kundens side eller mangelen skyldes utenforliggende omstendigheter som USA Tours eller noen i USA Tours er ansvarlig for, og som man ikke med passende omhyggelighet kunne ha forventet, unngått eller avverget, ved avtaleinngåelsen.

I alle andre tilfeller enn pakkereiser (flybillett, hotellopphold og andre turisttjenester som er kjøpt alene), fungerer USA Tours utelukkende som en agent for flyselskapene, hotellene osv i pakkereisen. USA Tours er derfor ikke ansvarlig for forsinkelser, endringer, kanselleringer, mangler eller lignende, og kunden henvises til å kontakte flyselskapet, hotellet mfl. direkte.

Tillegg i forbindelse med COVID-19: USA Tours gjør oppmerksom på at det på alle eller nesten alle destinasjoner, gjelder lovbestemmelser og/eller restriksjoner relatert til COVID-19. USA Tours har ikke plikt til å ytterligere utdype spesifikt hvilke lover og regler som er gjeldende.

Det er kundens plikt å frembringe relevant og gyldig dokumentasjon i overensstemmelse med destinasjonens retningslinjer. USA Tours kan ikke være instans for validering av kundens dokumenter eller kundens forståelse av destinasjonens retningslinjer og lovbestemmelser.

USA Tours anbefaler kunden å finne mer informasjon hos en relevant kilde, f.eks. Utenriksdepartementet.

 

16. Reklamasjon

Ved klager på mangler, kanselleringer, endringer m.m. i forbindelse med en pakkereise, må kunden presentere disse i rimelig tid for USA Tours, flyselskapet, hotellet osv. I motsatt fall vil kunden miste retten til å påberope mangelen, kanselleringen, endringen mv., og retten til å fremsette krav.

Er pakkereisen mangelfull og er den opplyst rettidig, kan kunden jf. pakkereiseloven § 22/23 kreve at USA Tours retter opp på mangelen, medmindre det er umulig eller vil koste USA Tours et uforholdsmessig beløp, tatt mangelens omfang i betraktning.

Dersom en mangel blir utbedret i rimelig tid og uten ekstra kostnader eller vesentlig ulempe for kunden, kan ikke kunden kreve forholdsmessig avslag eller si opp avtalen. Kan USA Tours ikke rette opp på mangelen, har kunden rett til et forholdsmessig avslag i prisen.

Påvirker mangelen pakkereisen vesentlig, har kunden rett til å oppheve avtalen og få samtlige beløp tilbakebetalt.

Oppdager kunden feil eller mangler før eller under reisen, skal henvendelse rettes til USA Tours snarest mulig på telefon og/eller e-mail.

Reklamasjoner vedrørende turistmessige tjenester kjøpt alene skal fremsettes direkte til flyselskap, hotell mv., da USA Tours kun agerer som agent for de anførte flyselskaper, hoteller mv. og dermed ikke er ansvarlig for mangler, avlysninger, endringer mv.

 

17. Andre betingelser

Det tas forbehold for trykkfeil.

 

18. Tvister

Dersom en tvist eller uenighet ikke kan løses mellom partene, kan kunden bringe saken opp for Pakkereise-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. etasje, 2840 Holte, Danmark.

 

20. Lov og verneting

Ethvert krav mot USA Tours behandles etter dansk lov ved Københavns byrett.

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål vedrørende våre generelle betingelser.

 

Oppdatert d. 10. januar 2022