BESTILL TILBUD
21 95 01 49

Info / Reisevilkår

Her finner du all viktig & praktisk informasjon

Info / Reisevilkår

Generelle betingelser

Betingelsene gjelder ved kjøp av pakkereiser samt ved kjøp av flybilletter, hotellopphold og andre turistmessige ytelser (kjøpt direkte) fra en reisekonsulent hos USATOURS.no ApS (i det følgende «USATOURS»).

En pakkereise er en kombinasjon av minst to av følgende elementer:
(Såfremt reisen har en varighet på 24 timer eller mer og/eller omfatter overnatting)

  1. Transport,
  2. Innkvartering,
  3. Annen turistmessig ytelse/tjeneste, som ikke er direkte knyttet til transport eller innkvartering, men som utgjør en vesentlig del av pakkereisen.

USATOURS.no er formidler for deres tekniske arrangør, Billettkontoret A/S som opptrer som arrangør i henhold til pakkereiseloven ved salg av pakkereiser. I alle andre tilfeller (flybilletter, hotellopphold og andre turistmessige ytelser kjøpt for seg selv) står USATOURS alene som agent for de oppførte flyselskap, hotell mv.

1. Avtaleinngåelse

USATOURS er kun bundet av et tilsendt tilbud inntil den oppgitte fristen. Avtaleforholdet mellom kunden og USATOURS er bindende ved kundens muntlige eller skriftlige aksept av tilbudet. Prisene i tilbudet kan kun garanteres ved betaling før fristen. Ved aksept av reisen forplikter kunden seg til å betale reisens fulle pris, uansett om reisen avbestilles eller gjennomføres.

2. Pris

Reisens pris omfatter flybilletter t/r inkl. alle skatter og avgifter, og/eller et ønsket antall netter i den valgte romtypen på det valgte hotellet, samt avgift til lovpliktig Reisegarantifond, med mindre annet er anført i tilbudet. Frokost, parkering, og transport mellom lufthavn og hotell er ikke inkludert i prisen, med mindre annet er anført. På hotell i USA kan det forekomme Resort fee. Med mindre annet er avtalt, er Resort fee ikke inkludert i prisen.

3. Betaling

Ved aksept av tilbudet, skal det avtalte depositum betales til USATOURS, medmindre annet er avtalt. Senest 60 dager før avreise skal sluttbetaling være betalt til USATOURS. Ved kjøp av en pakkereise, flybillett, hotellopphold mv. med avreise innen 2 måneder etter kjøpet, skal full pris for reisen betales omgående. Billetter og øvrige reisedokumenter vil bli tilsendt pr. e-mail senest 14 dager før avreise.

4. Prisendringer etter avtalens inngåelse

USATours har valgt ikke å utnytte muligheten til å forhøye den avtalte prisen på reisen ved endringer i valutakurser, som er benyttet ved beregning av den avtalte prisen for reisen.

5. Kundens mulighet for endringer

Pakkereiser (med unntak av flybilletter) samt hotellopphold og/eller andre turistmessige ytelser (kjøpt for seg selv) kan endres senest 60 dager før avreise mot et ekspedisjonsgebyr på NOK 650 pr. person, hvis den endring kunden ønsker er mulig, med mindre annet er anført. Endring senere enn 60 dager før avreise, følger reglene for avbestilling i pkt. 6 nedenfor.

USATOURS har ingen rett til endring i forhold til de benyttede flyselskap, og flybilletter kan derfor ikke i noe tilfelle endres av kunden. Dette gjelder både flybilletter kjøpt for seg selv og flybilletter som er en del av en pakkereise.

Såfremt USATOURS’ rett til endring over for tredjemann (hotell mv.) er strengere enn anført her, vil kundens endringsrett være ytterligere begrenset i overensstemmelse med det.

6.Kundens mulighet for avbestilling

Kunden har mulighet for å avbestille reisen sin etter nedenstående betingelser. For å avbestille reisen må USATOURS ha en skriftlig melding som inneholder navn, bookingnummer og et tydelig ønske om at kunden ønsker å avbestille. 

 • Ved avbestilling før betalingsdato for reisens fulle pris, mister kunden depositummet sitt
 • Ved avbestilling etter betalingsdato for reisens fulle pris, mister kunden hele reisens pris

Dersom USATOURS avbestillingsrettigheter til en tredjepart (eksempelvis hoteller, bilutleiefirmaer mv.) er begrenset, vil kundens avbestillingsrettigheter være enda mer begrenset i henhold til dette. 

USATOURS har ingen avbestillingsrettigheter i forhold til de anvendte flyselskaper og flybilletter kan derfor i ingen tilfeller avbestilles av kunden. Dette gjelder både flybilletter kjøpt alene og flybilletter som er kjøpt som en del av en pakkereise. 

Pakkereiser kan i tillegg avbestilles, dersom det innenfor 14 dager før avreise reisemålet, eller i umiddelbar nærhet, forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smittsomme sykdommer eller andre uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter. I et slikt tilfelle har kunden krav på tilbakebetaling av reisens fulle pris, med mindre kunden ved avtalens inngåelse var kjent med de gjeldende omstendighetene eller hvis omstendighetene var allment kjente.

USATOURS anbefaler alltid å tegne en avbestillingsforsikring og tilbyr en slik ved bestilling av reisen. Avbestillingsforsikring kan kjøpes gjennom USATOURS til 6 % av reisens fulle pris.

7. USATOURS’ mulighet for endringer og avlysning

Endres eller avlyses en pakkereise før reisen har begynt, vil kunden raskest mulig motta beskjed om dette. Avlyser USATOURS en pakkereise uten at dette skyldes kundens forhold, eller at kunden ikke ønsker å delta på reisen som følge av vesentlige endringer, har kunden rett til å heve avtalen og få tilbakebetalt hele beløpet som er betalt i henhold til avtalen, eller å delta på en annen reise etter eget valg, såfremt USATOURS uten uforholdsmessige omkostninger eller tap kan tilby dette, jf. pakkereiselovens § 16.

I alle andre tilfeller enn ved kjøp av pakkereiser (flybilletter, hotellopphold og andre turistmessige ytelser kjøpt alene), står USATOURS alene som agent for de anførte flyselskaper, hotell mv., og USATOURS er derfor ikke ansvarlig for forsinkelser, endringer, avlysninger eller lignende, og kunden henvises til å rette sin henvendelse direkte til flyselskapet, hotellet mv.

8. Kundens forpliktelser

Kunden er straks, etter å ha mottatt reisedokumenter, forpliktet til å kontrollere riktigheten av opplysningene i reisedokumentene, herunder at for- og etternavn er korrekt og stemmer overens med det navnet som står oppført i passet. Ikke korrekt oppført navn kan føre til avvisning ved sjekk-inn i flyet eller ved grensen fra/til Norge. USATOURS påtar seg intet ansvar for de følgene ukorrekte opplysninger måtte medføre. Kunden er selv ansvarlig for forhold vedrørende pass, visum, ESTA godkjennelse, sunnhetsmessige forhold, vaksinasjoner mv., som skal være oppfylt, for at reisen kan gjennomføres. Gjennomføres ikke en reise pga. manglende reisedokumenter, gyldig pass, nødvendig visum, ESTA godkjennelse, vaksinasjonsattester mv., har USATOURS rett til å beregne seg full pris og kunden kan ikke kreve refusjon eller erstatning for de ubenyttede ytelser. Det samme gjelder hvis kunden uteblir fra en reise eller på annen måte unnlater å utnytte de ytelser, som er bestilt.

9. Pass, visum, vaksinasjoner et. c.

Alle reisende til USA skal foreta en ESTA-registrering på https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ senest 72 timer før innreise til USA. Alle barn skal ha egne pass ved innreise i USA. Passet skal ha en gyldighet på minst 6 måneder etter ankomst til USA, og for reisende med pass som ikke er utstedt i EU, kreves visum. Alle reisende, som har vært dømt ifølge amerikansk lovgivning, må søke om visum.

Overstående opplysninger gjelder for reisende med norsk pass. Har ikke den reisende norsk pass, skal dette opplyses til USATOURS ved bestillingen, slik at USATOURS kan veilede kunden og for øvrig henvise denne til selv å søke opplysninger om de formaliteter som reisen krever hos sitt lands ambassade, konsulat samt hos legevakten. Unnlates en slik opplysning over for USATOURS, har USATOURS intet ansvar for de følger evt. manglende innreisedokument, vaksinasjoner mv. måtte medføre for den reisende.

10. Reise- og avbestillingsforsikring

USATOURS anbefaler at kunden tegner en avbestillingsforsikring, som dekker utgifter i tilfelle sykdom mv.

Den alminnelige norske sykeforsikring dekker ikke utgifter utenfor Europa. USATOURS anbefaler derfor at kunden også tegner en reiseforsikring, som dekker f.eks. utgifter til legebehandling, sykeledsagelse/-tilkallelse, erstatningsreise, stjålet eller beskadiget bagasje, bagasjeforsinkelse, hjemkalling, evakuering mv.

11. Flytider i reiseplan og billett

De i billetten og reiseplanen oppførte tider, er alltid lokale tider. Etter utsendelse av flybilletter og reiseplan eller reisebevis kan det forekomme tidsendringer, kunden skal derfor alltid kontrollere avgangstidene/stedene.

12. Sjekk-inn tid/møtetidCheck-in-tid

Sjekk-inn tid fremgår av reiseplanen. Det anbefales dog at kunden allerede ved ankomst til en bestemmelsesflyplass, undersøker de aktuelle sjekk-inn tider for hjemreise/den videre reise. For oversjøiske reiser er sjekk-inn tid alltid minimum 2 timer før avgang.

13. Reklamasion

Reklamasjon over mangler, avlysninger, endringer mv. ved en pakkereiser skal innen rimelig tid fremsettes av kunden over for USATOURS, flyselskapet, hotellet mv. I motsatt fall mister kunden retten til å påberope seg manglene, avlysningen, endringen mv. og gjøre krav gjeldende, med mindre USATOURS har handlet i strid med alminnelig hederlighet eller grovt uaktsomt. Avhjelpes en mangel innen rimelig tid og uten omkostninger eller vesentlig ulempe for kunden, kan kunden ikke kreve forholdsmessig avslag eller heve avtalen.

Reklamasjoner skal i alle andre tilfeller (flybilletter, hotellopphold, andre turistmessige ytelser mv. kjøpt alene) fremsettes direkte over for flyselskapet, hotellet mv., idet USATOURS alene står som agent for de anførte flyselskaper, hoteller mv. og ikke er ansvarlig for mangler, avlysninger, endringer mv.

14. USATOURS ansvar

USATOURS’ ansvar over for kunden er begrenset til de erstatningsbeløp som er fastsatt i de internasjonale konvensjoner, f.eks. Warszawa-konvensjonen om International luftbefordring og Athen-konvensjonen om befordring til sjøs av passasjerer og deres bagasje.

USATOURS er i ikke noe tilfelle erstatningsansvarlig for tap som følge av avlysninger, endringer, mangler mv., når

 • Avlysningen skyldes at antallet av påmeldte til en pakkereise er mindre enn et i avtalen oppgitt minimum ,og skriftlig meddelelse om det er kommet frem til kunden innen en i avtalen oppgitt frist,
 • Avlysningen eller den manglende oppfyllelse skyldes kundens egne forhold,
 • Avlysningen, den manglende oppfyllelse eller mangelen skyldes en uvedkommende tredjemann, og ikke med passende omhyggelighet kunne ha vært forutsett ved avtalens inngåelse, eller vært unngått eller ordnet av USATOURS eller noen, USATOURS er ansvarlig for, eller
 • Avlysningen, den manglende oppfyllelse, eller mangelen skyldes utenfor liggende omstendigheter, som USATOURS eller noen i USATOURS er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighet kunne ha forutsett ved avtalens inngåelse, eller ha unngått eller ordnet.

I alle andre tilfeller enn ved pakkereiser (flybilletter, hotellopphold og andre turistmessige ytelser kjøpt alene), står USATOURS alene som agent for de anførte flyselskaper, hotell mv. og USATOURS er derfor ikke erstatningsansvarlig for forsinkelser, endringer, avlysninger, mangler eller lignende, og kunden henvises til å rette henvendelsen direkte til flyselskapet, hotellet mv.

15. Bagasjeoppbevaring

Oppbevaring av bagasje i hotellets bagasjeoppbevaringsrom, er alltid på eget ansvar. Skadet eller bortkommet bagasje erstattes ikke av USATOURS.

16. Øvrige betingelser

Det tas forbehold for trykkfeil.

17. Tvister

Hvis en tvist ikke kan løses mellom partene, kan kunden bringe saken inn for Pakkereise-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte, Danmark

18. Lovvalg og verneting

Ethvert krav mot USATOURS, behandles i henhold til dansk rett ved Københavns byrett.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.